De GRIN Garantie

Home > De GRIN Garantie

GARANTIEVOORWAARDEN

 • Grin s.r.l., met maatschappelijke en adminstratieve zetel te Sirtori (LC) 23896, in Via delle Industrie nr. 13, garandeert de koper van de Grin-grasmaaier, geproduceerd door Grin S.r.l., dat deze machine geen materiaaldefecten of fabricatiefouten vertoont, in overeenstemming met de staat van de techniek en met het voorziene gebruik.
 • In die zin ontheft Grin s.r.l. de koper van de kosten voor het wegnemen van fabricatiefouten of materiaaldefecten via een door Grin s.r.l. erkende structuur of door de eigen werkplaats van Grin s.r.l. (recht op garantie) onder de voorwaarden hierna.
 • De beslissing om eventueel defecte onderdelen te repareren of te vervangen wordt uitsluitend door Grin s.r.l. genomen.
 • De vervangen onderdelen worden dan eigendom van Grin s.r.l., zonder enige verplichting tot schadeloosstelling.
 • Het wegnemen van eventuele defecten of het aanbrengen van eventuele wijzigingen om te actualiseren moet door onze assistentiedienst of door een door ons erkende verkoper worden uitgevoerd.
 • De structuur die bevoegd is om eventuele reparaties uit te voeren, heeft in geen geval de bevoegdheid om in naam van en voor rekening van Grin s.r.l. uitleg en/of verklaringen af te leggen die juridisch bindend zijn.
 • Er bestaat geen enkel recht tot vervanging van de machine.
 • De fabrikant is in het algemeen niet aansprakelijk voor schade aan de machine, onrechtstreekse schade aan voorwerpen of letsels aan personen die voortvloeien uit het niet naleven van de aangegeven voorschriften en in dit geval kan er geen recht op garantie worden afgedwongen. Alle andere rechten zijn uitgesloten uit de garantie
 • Naast de rechten die in deze garantie zijn aangegeven, bezit de koper de wettelijke garantierechten die uit het aankoopcontract voortvloeien.

GARANTIEPERIODE:

 • De garantie vangt aan op de aankoopdatum. De koper moet daarom het aankoopbewijs bewaren waarop deze datum vermeld staat, om op de garantieprestaties een beroep te kunnen doen.
 • De garantie vervalt 24 maanden na de aankoopdatum, behalve voor machines van Grin s.r.l. die (zelfs indien alleen tijdelijk) voor openbare en/of professionele doeleinden worden gebruikt. In deze gevallen vervalt de garantie 12 maanden na de aankoopdatum. Dit behoudens eventuele uitbreidingen die door Grin s.r.l. worden toegestaan, waarvoor naar de specifieke voorwaarden wordt verwezen.
 • Eventuele defecten die bij het verstrijken van bovenstaande perioden niet aan een door Grin s.r.l. erkende structuur of aan Grin s.r.l. zelf werden gemeld, geven geen enkel recht op garantie.
 • Het recht op garantie vervalt 6 maanden na de vaststelling van het defect

UITSLUITINGEN:

Uit deze garantie is het volgende uitgesloten:

 • de motoren, de accu’s en de acculaders van Briggs&Stratton waarvoor de specifieke voorwaarden gelden die door deze fabrikant zijn aangegeven en in de handleiding van Briggs&Stratton vermeld staan, die bij de machine is meegeleverd. De koper moet zich tot een officiële structuur van Briggs&Stratton wenden in geval er problemen met deze componenten zijn.
 • de slijtage van componenten, hetzij te wijten aan normaal gebruik, of aan oneigenlijk gebruik/onderhoud/opslag. Hierna volgt een indicatief, niet-exhaustief voorbeeld van de componenten: filters, bougies, wielen, pakkingen, mes en turbodisc, kap, kabels.
 • Esthetische schade te wijten aan het gebruik van de machine.
 • Schade die tijdens het transport is opgelopen, waarvoor de verantwoordelijke rechtstreeks aansprakelijk is, en niet de fabrikant.

VERVAL VAN DE GARANTIE:

Grin s.r.l. is bevoegd om het nakomen van bepaalde garantieverplichtingen af te wijzen in het geval en in de mate waarin:

 • De door Grin s.r.l. bevoegde structuur, door de koper belast met de reparatie, geen voldoende en correct ingevulde garantieaanvraag heeft ingediend;
 • Een oneigenlijk gebruik ten overstaan van wat in de gebruikshandleiding is vermeld (meer bepaald een overbelasting van de machine door de koper), ertoe leidt dat een materiaaldefect of een fabricatiefout tot schade aan de machine heeft geleid;
 • De koper de aanwijzingen in de gebruikshandleiding in hun geheel of gedeeltelijk niet heeft nageleefd, meer bepaald de veiligheidsvoorschriften;
 • De machine niet aan het voorziene, normale onderhoud is onderworpen;
 • De machine niet correct is bewaard zoals voorzien;
 • De machine op een of andere wijze is aangepast, gewijzigd en/of uitgerust met componenten en/of accessoires die niet bij de uitrusting zijn inbegrepen en uitdrukkelijk door Grin s.r.l. zijn toegelaten of aanbevolen;
 • De machine door niet-gekwalificeerd personeel erkend door Grin s.r.l. aan reparaties en/of wijzigingen is onderworpen, of als die niet volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd;
 • er tijdens werkzaamheden voor onderhoud, reiniging en/of reparaties niet-originele reservestukken of onderdelen van een ongeschikt kwaliteitsniveau werden gebruikt.

DE GARANTIE ACTIVEREN:

BELANGRIJK: om de garantie te activeren, van de voorziene dekking te genieten en aan Grin s.r.l. de mogelijkheid te bieden om de ermee verbonden praktijken correct te beheren, dient u het volgende te doen:

 1. registreer uw Grin-product in de klantenzone van de website www.mygrin.it
 2. Bewaar de factuur/het aankoopbewijs van het product

Verlenging van de garantie:

Zusätzlich zur ursprünglichen Garantie bietet GRIN kostenlos eine 1-jährige Verlängerung der Garantie, d. h. eine Garantie von bis zu 3 Jahren.
Nach Aktivierung der Verlängerung beträgt die Gesamtdauer:

 • 3 Jahre für Geräte zum privaten Einsatz
 • 2 Jahre für Geräte zum öffentlichen/gewerblichen Einsatz, auch wenn er zeitweilig stattfindet

Für mehrere Auskünfte schauen Sie die entsprechende Seite unter diesem Link an.
Die Garantieverlängerung erhalten Sie ganz einfach: Sie brauchen sich nur mithilfe des Formulars zur Garantieaktivierung richtig einzutragen!

Let op: wat wordt niet gedekt door de garantieverlenging?

 • Briggs & Stratton motoren, accu’s, acculaders. Daarvoor gelden de normale Briggs & Stratton garantievoorwaarden.
 • 36V gereedschappen (TM400, HT300, BL300) en robot R3. Daarvoor gelden uitsluitend de normale garantievoorwaarden.
 • 36V motoren, accu’s en acculaders. Daarvoor gelden uitsluitend de normale garantievoorwaarden.
Scroll naar boven